دعوت به همکاری
چنانچه علاقمند به همکاری با دانشکده پست و مخابرات در امور آموزشی هستید، با انتخاب فراخوان مورد نظر از لیست زیر نسبت به تکمیل و ارسال فرم تقاضای همکاری اقدام نمایید.