پرتال آموزش دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیت 
B1-98-10
روش تدریس
گروه ۱۲
8 ساعت

رایگان
۳۲ ثبت نام
ثبت نام
B1-98-12
روش تدریس
گروه ۱۱
8 ساعت

رایگان
۲۸ ثبت نام
ثبت نام
B1-98-14
اینترنت اشیا
گروه ۱۲
16 ساعت

رایگان
۳۱ ثبت نام
ثبت نام
B1-98-15
امنیت شبکه
گروه ۱۳
16 ساعت

رایگان
۲۹ ثبت نام
ثبت نام
B1-98-17
روش تدریس
گروه ۱۴
8 ساعت

رایگان
۳۲ ثبت نام
ثبت نام
B1-98-18
تجارت الکترونیک
گروه ۱۵
16 ساعت

رایگان
۲۲ ثبت نام
ثبت نام
B1-98-19
روش تدریس
گروه ۱۳
8 ساعت

رایگان
۳۰ ثبت نام
ثبت نام
B1-98-20
تعمیرات موبایل
گروه ۱۱
16 ساعت

رایگان
۲۴ ثبت نام
ثبت نام
B1-98-9
روش تدریس
گروه ۱۵
8 ساعت

رایگان
۲۲ ثبت نام
ثبت نام
B1-98-66
قوانین و مقررات استخدامی کشوری (۱)
شرکت ملی پست
12 ساعت
از 98/10/01
تا 98/10/30
رایگان
۱۹۹۹ ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۰ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی