پرتال آموزش دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیت 
B1-98-117
ارتباطات سازمانی
کانون توسعه مهارت مدیریتی
8 ساعت
از 98/11/01
تا 98/11/15
رایگان
19 ثبت نام
ثبت نام
B1-98-118
اصول و مبانی برنامه ریزی و سازماندهی
کانون توسعه مهارت مدیریتی
8 ساعت
از 98/11/01
تا 98/11/15
رایگان
24 ثبت نام
ثبت نام
B1-98-119
انگیزش و رقابت
کانون توسعه مهارت مدیریتی
4 ساعت
از 98/11/01
تا 98/11/15
رایگان
22 ثبت نام
ثبت نام
B1-98-120
تعهد سازمانی و رضایت شغلی
کانون توسعه مهارت مدیریتی
4 ساعت
از 98/11/01
تا 98/11/15
رایگان
24 ثبت نام
ثبت نام
B1-98-121
تفکر خلاق
کانون توسعه مهارت مدیریتی
8 ساعت
از 98/11/01
تا 98/11/15
رایگان
24 ثبت نام
ثبت نام
B1-98-122
خلاقیت و حل مسئله
کانون توسعه مهارت مدیریتی
8 ساعت
از 98/11/01
تا 98/11/15
رایگان
22 ثبت نام
ثبت نام
B1-98-123
کار تیمی و مهارت های تیم سازی
کانون توسعه مهارت مدیریتی
8 ساعت
از 98/11/01
تا 98/11/15
رایگان
22 ثبت نام
ثبت نام
B1-98-124
مدیریت اخلاق حرفه ای و سازمانی
کانون توسعه مهارت مدیریتی
8 ساعت
از 98/11/01
تا 98/11/15
رایگان
22 ثبت نام
ثبت نام
B1-98-125
مدیریت بر مبنای هدف
کانون توسعه مهارت مدیریتی
4 ساعت
از 98/11/01
تا 98/11/15
رایگان
20 ثبت نام
ثبت نام
B1-98-126
مدیریت و ارزیابی عملکرد
کانون توسعه مهارت مدیریتی
4 ساعت
از 98/11/01
تا 98/11/15
رایگان
20 ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۲ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی