پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیت 
B1-99-19
5G Introduction
IdeaTest
2 ساعت

قابل پرداخت : 10,000
تکمیل ظرفیت
B1-99-40
اینترنت اشیاء
24 ساعت
از 99/05/20
تا 99/06/01
رایگان
48 ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف