پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تست دوره آموزشی کانون فناوری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تست دوره آموزشی کانون فناوری
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : مالی
سطح دوره :
مدت : 4 ساعت

سرفصل

اهداف