پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره ایمنی و بهداشت محیط کار در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره ایمنی و بهداشت محیط کار
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : عمومی
سطح دوره : مقدماتی

سرفصل

 • مقدمه مدیریتی ( رویکردها)
 • تاریخچه تحلیلی
 • تعاریف
 • ذینفعان
 • عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار
 • مقادیر مجاز عوامل زیان آور
 • عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار
 • اصول اولیه کنترل مخاطرات در محیط کار
 • روش ها و تکنیک های جلوگیری و کنترل منابع خطر
 • قوانین و مقررات
 • سازمان های منطقه ای و بین المللی

اهداف

آشنایی مدیریتی با اهمیت و ادبیات موضوع ایمنی و بهداشت محیط کار با تاکید بر رویکرد فرودگاهی