پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره برنامه ریزی منابع انسانی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره برنامه ریزی منابع انسانی
نوع دوره : تخصصی شغلی
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 16 ساعت

سرفصل

  • ﺣﻠﻘﻪ ﻧﻔﻮذ-ﻣﺘﻐیﺮﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ کﻨﺘﺮل-ﻧیﺎزﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن-ﺗﺌﻮری اﻧﺘﺨﺎب-ﺗﺎﺛیﺮﮔﺬاری -آزادی وﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری -ﺗﻮﻗﻌﺎت و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ-ﺗکﻨیکﻬﺎی اﻧﺘﻘﺎد کﺮدن- سبک های برقرار ی ارﺗﺒﺎط -

اهداف