پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با قانون برگزاری مناقصات در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با قانون برگزاری مناقصات
نوع دوره : تخصصی شغلی
ماهیت دوره : حراست
سطح دوره :
مدت : 12 ساعت

سرفصل

اهداف