پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مبانی مدیریت و رهبری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مبانی مدیریت و رهبری
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • درک رهبری
  • مؤلفه های هدایت و رهبری در سازمان
  • تفاوت های مدیریت و رهبری
  • سبک های رهبری
  • رهبری بر خود و دیگران
  • عوامل مؤثر در رهبری موفق
  • ویژگی ها و شایستگی های رهبران

اهداف

آشنایی فراگیران با مباحث مدیریت و تفاوت آن با رهبری