پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره قوانین و مقررات استخدامی کشوری (1) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره قوانین و مقررات استخدامی کشوری (1)
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : عمومی
سطح دوره : مقدماتی

سرفصل

 • تعاریف و مفاهیم قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و سایر مقررات استخدامی خاص در دستگاههای دولتی
 • انواع استخدام و مقررات مربوط به آن
 • آئین نامه های قانون استخدام کشوری
 • آئین نامه استخدام پیمانی
 • انواع مرخصی و مقررات مربوط به هریک
 • شرایط انتصاب و انتقال و تحلیل مقررات مربوط در این زمینه
 • قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران
 • شرح و تفسیر قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و آئین نامه های اجرائی آن
 • فوق العاده شغل مشاغل گروههای مختلف
 • جدول حقوق و تغییرات آن
 • انواع فوق العاده ها
 • چگونگی استخدام در ارتباط با برنامه های توسعه به خصوص برنامه چهارم توسعه
 • نقش هیأت وزیران در مورد استخدام های دولت و سیاست های برنامه چهارم توسعه

اهداف

آشنایی با مفاهیم قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی از جمله مقررات استخدامی شرکت های دولتی و شرح و تفسیر قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت،آشنایی با چگونگی استخدام و آئین نامه های مربوط به قانون استخدام کشوری