پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تعهد سازمانی و رضایت شغلی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تعهد سازمانی و رضایت شغلی
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • رضایت شغلی و ابعاد آن
  • عوامل مؤثر بر رضایت شغلی
  • پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی
  • رضایت شغلی و عملکرد
  • اندازه گیری رضایت شغلی
  • تعهد سازمانی و ابعاد آن
  • نظریه های تعهد سازمانی
  • تعهد سازمانی و عملکرد
  • اندازه گیری تعهد سازمانی

اهداف

آشنایی با پیامدهای تعهد شغلی و عدم تعهد شغلی در سازمان