پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • تعریف تصمیم گیری
  • انواع تصمیمات در سطوح مدیریتی
  • عوامل اثرگذار بر فرایند تصمیم گیری
  • فرایند تصمیم گیری و حل مسئله
  • تفکر جانبی و تفکر عمودی
  • خصایص تصمیم گیری اثربخش
  • انواع سبکهای تصمیم گیری مدیران

اهداف

آشنایی با اهمیت تصمیم گیری و انواع تصمیم گیری در سازمان