پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت تضاد در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت تضاد
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 4 ساعت

سرفصل

 • مفاهیم و مبانی نظری تعارض(تضاد)
 • تبیین جایگاه تضاد در سازمان
 • تقسیم بندی تعارضات(تضادها) در سازمان
 • ارزیابی منشأ تعارضات در سازمان
 • مزایا و معایب تضاد
 • تضاد سازنده در برابر تضاد مخرب
 • مراحا تعارض(تضاد)
 • انواع تضاد در سازمان
 • علل اصلی ایجاد تضاد
 • مدیریت تضاد
 • روشهای مواجهه با تضاد

اهداف

آموزش مهارت های مدیریت و مواجهه با تعارض (تضاد) در سازمان