پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره هدایت و رهبری در سازمان ها در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره هدایت و رهبری در سازمان ها
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • درک رهبری
  • مؤلفه های هدایت و رهبری در سازمان
  • سبک های رهبری
  • رهبری بر خود و دیگران
  • عوامل مؤثر در رهبری موفق
  • توسعه مهارت های رهبری
  • ویژگی ها و شایستگی های رهبران

اهداف

آموزش مسائل مربوط به مدیریت و رهبری و تئوری های آن آموزش مراحل تبدیل به یک رهبر حرفه ای و موفق