پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره شهروندی سازمانی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره شهروندی سازمانی
نوع دوره : تعالی مدیران
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • رفتار شهروندی سازمانیOCB
  • مفهوم رفتار شهروندی سازمانی
  • رفتار فرا نقشی
  • ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
  • عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی
  • ویژگی های فردی کارکنان
  • پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی
  • اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت سازمان

اهداف

شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد رفتار شهروندی و ارتباط بین رفتار شهروندی و عملکرد سازمانی گسترش رفتار شهروندی سازمانی به عنوان عامل افزایش عزت نفس،تعهد و تعلق سازمانی و فرهنگ مشارکت کارکنان