پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره زیر ساخت اطلاعات مکانی GIS در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره زیر ساخت اطلاعات مکانی GIS
نوع دوره : تخصصی شغلی
ماهیت دوره : فناوری اطلاعات
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 24 ساعت

سرفصل

  • مشخصات دوره آموزشی آشنایی با سامانه های اطالعات مکانی آموزشی 1. معرفی موضوع و هدف دوره آموزشی: موضوع: آشنایی با سامانه های اطالعات مکانی مدرس : هدف از این دوره آشنایی با مباحث سامانه های اطالعات مکانی، از جمله اهمیت، ساختار و معماری تولید این سامانه ها است. 2. سرفصل مطالب دوره آموزشی 24 ساعته شامل 8 جلسه 3 ساعته .I شناخت مفاهیم پایه -4 جلسه o معرفی مفاهیم پایه سامانه های اطلاعات مکانی و ساختار داده مکانی o معرفی نرم افزارهای تولید داده های مکانی معرفی کلیات نرم افزار ArcGIS و اجزای مختلف آن معرفی دادههای توصیفی و جغرافیایی و روندکار ارتباط آنها در نرمافزار ArcGIS و انواع سیستمهای مختصات نقشهای معرفی انواع استعالمهای مکانی و نمایش دادههای جغرافیایی و توصیفی معرفی انواع توابع فضایی و ترکیب دادههای جغرافیایی و توصیفی معرفی نحوه کارکرد بخشهای مختلف نرم افزار ArcGIS o معرفی سامانه ها و کاربردهای اطلاعات مکانی در حوزه های مختلف شهری و سازمانی .II شناخت نحوه و جهت گیری های الزم در توسعه سرویس های مکان محور-4 جلسه o بررسی مفاهیم پایه سامانه ها و سرویس های مکان محور و بررسی سرویس های ارایه شده توسط سامانه های مختلف مانند گوگل o بررسی نحوه ایجاد پایگاه داده مکانی در اوراکل و نحوه مدل سازی داده های مکانی در انبار داده ها و تحلیل های مکانی o معرفی معماری و ساختار تولید سرویس های اطالعات مکانی و بررسی نحوه برآورده کردن خصوصیات کیفی o بررسی وضعیت و جایگاه سرویس ها و داده های مکان محور در ایران و جهان و جهت گیری های الزم در خصوص تولید سامانه ها و سرویس های مکان محور

اهداف

آشنایی با سامانه ها و سرویس های های اطلاعات مکانی
  • آشنایی با داده های توصیفی و جغرافیایی و معرفی انواع استعلام های مکانی و نمایش داده های جغرافیایی