پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اینترنت اشیا در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اینترنت اشیا
نوع دوره :
ماهیت دوره :
سطح دوره :
مدت : 16 ساعت

سرفصل

اهداف