پرتال دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

آموزش های تخصصی آزاد (فردی- سازمانی) در حوزه ICT

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره شناخت معماری و تجاری سازی اینترنت اشیء در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره شناخت معماری و تجاری سازی اینترنت اشیء
نوع دوره : تخصصی شغلی
ماهیت دوره : شبکه های کامپیوتری
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف